useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ซิติกแอซิด/กรดมะนาว
ขนาดบรรจุ  500 กรัม   ราคา130 บาท         ขนาดบรรจุ  ... กรัม   ราคา  ... บาท

ลักษณะ : ผงผลึกละเอียดสีขาว
 
ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัยที่สุดตัวหนึ่งและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้กันทั้งอุตสาหรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง สารนี้มีมากในพืชที่ให้รสเปรี้ยว เช่น มะนาว ปัจจุบันผลิตจากการหมักกากน้ำตาล

ประโยชน์ : ให้ความเปรี้ยว, ปรับความเป็นกรด-ด่าง

ปริมาณ :  1 ช้อนชาหนักโดยประมาณ  6 กรัม 

ปริมาณที่นำไปใช้ : ขึ้นอยู่กับความต้องการ