useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

มาลิกแอซิด/กรดแอบเปิ้ล
ขนาดบรรจุ  250 กรัม   ราคา 130 บาท           ขนาดบรรจุ  ... กรัม   ราคา ... บาท

ลักษณะ : ผงผลึกละเอียดเป็นผงสีขาวนวล

ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัยที่สุดตัวหนึ่งและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้กันทั้งอุตสาหรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เดิมแยกออกมาได้จากน้ำแอบเปิ้ล ค.ศ.1785  ปัจจุบันใช้การสังเคราะห์ 

ประโยชน์ : ให้ความเปรี้ยว, ปรับความเป็นกรด-ด่าง

ปริมาณ :  1 ช้อนชาหนักโดยประมาณ  5.25 กรัม

ปริมาณที่นำไปใช้ : ขึ้นอยู่กับความต้องการ