useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

แยมมะนาว น้ำตาลน้อย
แยมมะนาว 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 34 กรัม