useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

แยมสตรอเบอร์รี่ น้ำตาลน้อย
แยมสตอรเบอร์รี่ 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 31 กรัม