useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ขนมปังสุขภาพ
แป้งโด 1 ก.ก. ใช้ U-DO 201 ประมาณ 3.6 กรัม