useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ขนมปังหวานไส่ไส้
แป้งโด 1 ก.ก. ใช้ U-DO 201 ประมาณ 3 กรัม