useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

เค้กเนย,ไขมันต่ำ
ส่วนผสมเค้กก่อนอบ 1 ก.ก. ใช้ U-DO 202 ประมาณ 1.8 กรัม