useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

หมั่นโถว ซาลาเปา
แป้งโด 1 ก.ก. ใช้ U-DO 201 ประมาณ 4.3 กรัม