useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ขนมหม้อแกงเผือก
ส่วนผสมขนมนี้ก่อนอบ 1 ก.ก. ใช้ คาราจีแนน ประมาณ 1.25 กรัม