useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

พุดดิ้ง คัสตาร์ด
คัสตาร์ด 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 19 กรัม