useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

กุ้งเนื้อแน่น
กุ้งปลอกเปลือกแล้ว ใช้ ส่วนผสมฟอสเฟตประมาณ 43.50 กรัม