useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

น้ำจิ้มไก่-น้ำสลัดใส สุขภาพ
น้ำจิ้มไก่ 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 20.5 กรัม