useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

แยมมะม่วงดิบ น้ำตาลน้อย
แยมมะม่วงนี้ 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 35 กรัม