useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

แยมผิวส้ม น้ำตาลน้อย
แยมผิวส้มนี้ 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 40 กรัม